Logo Huur een StuurHuur een Stuur

Algemene Voorwaarden

  1. Al onze offerten en prijslijsten zijn zonder verbintenis. De orders in uitvoering kunnen niet vernietigd worden.
  2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
  3. In geval van laattijdige betaling zal er een verwijlintrest van 12 % per jaar worden aangerekend op het totaal bedrag van de eisbare schuldvordering. Daarenboven zal deze eisbare vordering bij laattijdige betaling ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15 % van de vordering, met een minimum evenwel van € 50 en een maximum van € 2000.
  4. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft ons het recht, zonder aanmaning of andere rechtsvormen, alle onuitgevoerde of lopende bestellingen en contracten te schorsen.
  5. Alle klachten betreffende de geleverde prestaties dienen gedaan te worden per aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel, binnen de 48 uur na levering van prestatie.
  6. Wij wijzen formeel alle algemene aankoopvoorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten uitgaande van onze klanten. Iedere klant erkent, wanneer hij ons een bestelling doorgeeft, kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en er zich aan te houden. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent.